• Het is een bijzonder jaar 2020. Een onverwacht einde van het seizoen en een start van een nieuw seizoen dat ook maar kort duurde. Los van gezondheid krijgt ook de economie in Nederland een duw. En dat brengt de vraag op hoe het staat met onze vereniging. Daarom een kort verslag over de financiële positie.

   

  Terugblik op afgelopen seizoen

  Een aantal factoren hebben een rol gespeeld in dit jaar.

  -          In januari 2020 is door de Gemeente in samenspraak met SR-GO besloten de zaalhuur te harmoniseren voor alle sportzalen op het eiland. Voor onze huur in de Staver betekende dit dat er een lagere huur doorberekend ging worden, tot wel 30% minder huur

  -          Zoals bekend staakten alle sportactiviteiten vanaf half maart tot einde van het seizoen. Gereserveerde zaalhuur tot en met juni werd door de Gemeente kwijtgescholden.

  -          Beide voorgaande punten maakte dat er vorig seizoen twee (van de vijf) contributietermijnen niet zijn geïnd. Hiermee hebben de leden een direct voordeel van de zaalhuurharmonisering gekregen en een voordeel verkregen vanwege het niet kunnen volleyballen in de periode maart tot en met juni.

   

  Contributietarieven gaan wijzigen

  De zaalhuurharmonisering leidt tot een structureel lagere kostenbelading voor de vereniging. Daarom is een voorstel in voorbereiding om de contributietarieven daarmee in overeenstemming te brengen. Voor sommige leden kan dit een verlaging van de contributie betekenen.

  Dit voorstel vraagt instemming van de Algemene Ledenvergadering. Nu dit in oktober jl. niet door kon gaan wordt toegewerkt naar een ALV zodra het weer kan, hopelijk 1e kwartaal 2021. Tot die tijd zullen de contributietarieven dezelfde blijven.

   

  Het huidige seizoen

  Het seizoen 2020/21 begon vol verwachting. Helaas moest na vier competitiewedstrijden gestaakt worden, tot nader order, maar in ieder geval (zoals het nu, medio november, bekend is) tot begin januari. Alsdan wordt door de Nevobo ook bepaald of en hoe de competitie zal worden vervolgd. Binnen het dagelijks bestuur is besloten de contributie-inning van november op te schuiven naar december om zo meer aansluiting te hebben met het daadwerkelijk kunnen volleyballen. Dit is trouwens in de beleving van de jeugd een andere omdat zij nog steeds kunnen en mogen trainen.

   

  Financieel sterk

  Dit laat onverlet dat we als vereniging profijt hebben van onze sterke financiële positie, opgebouwd in de afgelopen jaren. Ondanks alle onzekerheid in het afgelopen jaar kijken we, wat de financiën betreft, met vertrouwen naar de toekomst. Hierbij gaat ook een speciale dank aan onze sponsoren die ons, ook in de voor hun lastige tijden, ons zijn blijven steunen. Dat is een compliment waard!

   

  Arjo Wesdorp, penningmeester