• HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de volleybalclub Intermezzo te Middelharnis, versie 1979

   

  Hoofdstuk 1

  Art. 1     De leden zijn verplicht het bestuur opgave te doen van adreswijziging. Art. 2     De leden zijn gebonden, alle plichten door de vereniging gesteld, na te komen.

  Hoofdstuk 2

  BESTUUR Art. 3     Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en er zich aan te houden. Art. 4     Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Art. 5     De voorzitter leidt de vergaderingen, vertegenwoordigt de vereniging bij officiĆ«le gelegenheden en is de eerste afgevaardigde op alle vergaderingen en bijeenkomsten, waar de vereniging vertegenwoordigd is en doet verder alles wat tot zijn taak behoort. Art. 6     De penningmeester int de geldmiddelen der vereniging, is belast met de zorg van de kas der vereniging, doet alle uitgaven en brengt op een der algemene ledenvergaderingen, doch minstens 1 x per jaar, verslag uit over de financiĆ«le positie der vereniging. Hij maakt tevens een begroting voor het komende jaar, c.q. seizoen en doet voorts alles wat tot zijn taak behoort. Tot de overige bestuursleden behoren maximaal 2 leden zonder specifieke taak en verder een vertegenwoordiger van elke vaste commissie, met uitzondering van een lid van de Commissie van Beroep. Art. 7     De verkiezing tot bestuurslid heeft plaats door middel van kandidaatstelling. Tot 14 dagen voor de algemene vergadering, waarin een of meer bestuursleden moeten worden gekozen, hebben 5 of meer leden het recht bij schriftelijke opgave aan het bestuur kandidaten te stellen. Elke kandidaatstelling moet vergezeld zijn van een verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele benoeming zal aanvaarden. Aftredende bestuursleden zijn zonder meer als kandidaten te beschouwen, als zij zich opnieuw verkiesbaar stellen. Art. 8     De voorzitter en/of secretaris en/of penningmeester kunnen niet gelijktijdig aftreden. De overige bestuursleden, niet zijnde de vertegenwoordigers van de vaste commissies, treden om beurten af. Art. 9     Een bestuurslid, dat naar het oordeel van de ledenvergadering niet handelt zoals een goed bestuurslid betaamt, kan door de vergadering uit zijn functie worden ontzet, indien tweederde der aanwezige, daartoe stemgerechtigde leden zich hier voor verklaren.

  Hoofdstuk 3

  COMMISSIES Art. 10   Het bestuur stelt op de algemene vergadering het aantal commissies voor met de daarin zitting hebbende leden. De commissies zijn te onderscheiden in commissies van blijvende aard en tijdelijke aard. De commissies van blijvende aard, die tot opdracht hebben het bestuur in bepaalde onderdelen van zijn taak bij te staan, worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd c.q. ontbonden. De commissies van tijdelijke aard kunnen zowel door het bestuur als op voorstel van de algemene vergadering worden benoemd. Art. 11   Tot de commissies van tijdelijke aard behoren o.a. de loterijcommissie, commissie voor speciale festiviteiten etc. De commissies van tijdelijke aard zijn ontbonden, zodra haar taak volbracht is, met een maximale zittingsduur van 1 jaar. Art. 12   De commissies aanvaarden hun taak onmiddellijk na benoeming. Zij bestaan uit minimaal 1 en maximaal 9 personen, die lid, erelid of begunstigers van de vereniging moeten zijn. Ook bestuursleden kunnen deel uitmaken van een commissie, mits zij daarin niet de meerderheid vormen. Van het lidmaatschap der kascommissie en de Commissie van Beroep zijn zij echter uitgesloten. Commissieleden mogen ook in meerdere commissies zitting nemen. Art. 13   Voordracht van leden voor een commissie kan door de leden mondeling aan het bestuur opgegeven worden. Art. 14   De leden der commissie benoemen uit hun midden een voorzitter en secretaris. Deze laatste is belast met de briefwisseling, met het houden der notulen en het uitbrengen der verslagen. De voorzitter van een vaste commissie heeft automatisch zitting in het bestuur als bestuurslid en kan zich in het bestuur door een ander commissielid laten vertegenwoordigen, uitgezonderd de Commissie van Beroep. Art. 15   Van de commissies treden jaarlijks eenderde der leden af en zijn terstond benoembaar. De voorzitter der commissies dienen zich echter te houden aan het gestelde in artikel 8 van het huishoudelijk reglement. Art. 16   De bevoegdheid, inrichting en wijze van werking der commissies worden, met inachtneming der regelen bij dit reglement gesteld, vastgesteld door de commissie zelf of door het bestuur bij tijdelijke commissies. De commissies staan echter onder het bestuur en zijn hier verantwoording aan schuldig. De kascommissie is geen verantwoording schuldig aan het bestuur . Art. 17   Een beslissing van de Commissie van Beroep is bindend .

  Hoofdstuk 4

  VERGADERINGEN Art. 18   Er wordt door het bestuur een algemene ledenvergadering uitgeschreven zo dikwijls het dit nodig acht. Art. 19   De algemene vergadering oefent de wetgevende macht uit. Geen besluiten zijn van kracht dan die welke zijn genomen op een vergadering, waar tenminste eenderde der stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien het noodzakelijke aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is kan terstond een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. Op deze vergadering wordt de wetgevende macht uitgeoefend door het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. Art. 20   Leden hebben op elke vergadering het recht van initiatief, amendement en interpellatie. Voorstellen kunnen slechts ter algemene vergadering behandeld worden als zij 7 dagen voor de vergadering zijn ingediend, tenzij de meerderheid van de vergadering anders besluit. Eveneens kan het bestuur tijdens de vergadering met gewijzigde c.q. nieuwe voorstellen komen. Art. 21   Op de algemene ledenvergadering wordt in ieder geval :

  1. Door de secretaris een jaarverslag uitgebracht
  2. Door de penningmeester een verslag uitgebracht over de geldmiddelen in het afgelopen verenigingsjaar
  3. Door de kascommissie verslag uitgebracht van haar werkzaamheden
  4. De begroting van het volgend verenigingsjaar behandeld
  5. Overgegaan tot benoeming van bestuursleden en commissies

  Art. 22   Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter, indien hij of twee der bestuursleden dit wenselijk achten. Zulk een vergadering is geldig, als minstens de helft + 1 der bestuursleden aanwezig is. Als de voorzitter na herhaald verzoek van de helft van het aantal bestuursleden in gebreke blijft een bestuursvergadering bijeen te roepen, hebben deze het recht tot bijeenroeping over te gaan. Zij doen zulks echter niet eerder dan 7 dagen nadat zij hun tweede verzoek hebben ingediend.

  Hoofdstuk 5

  STEMMINGEN Art. 23   Over bestuursleden moet schriftelijk en over zaken kan mondeling gestemd worden. Indien echter de voorzitter of de helft der in de vergadering aanwezige stemgerechtigde leden het wenselijk acht, geschiedt de stemming over zaken eveneens schriftelijk. Art. 24   Bij schriftelijke stemming zijn van onwaarde :

  1. blanco stembriefjes
  2. stembriefjes, die de bedoeling niet duidelijk aangeven
  3. stembriefjes, waarop toevoegingen voorkomen
  4. ondertekende stembriefjes
  5. stembriefjes, waarin op meer dan 1 persoon is gestemd

  Art. 25   De volstrekte meerderheid wordt bepaald door het aantal geldige uitgebrachte stemmen. Art. 26   Bij kandidaatstelling van slechts 1 persoon wordt deze zonder stemming benoemd verklaard.

  Hoofdstuk 6

  WEDSTRIJDEN Art. 21   Ieder is verplicht bij wedstrijden in het door de algemene ledenvergadering voorgeschreven clubkostuum uit te komen, terwijl het clubembleem ook verplicht is. Art. 22   Technische commissie en trainers zijn met de indeling der teams belast. Dit geschiedt zoveel mogelijk in overleg met de aanvoerder en coach van het betreffende team. Art. 29   Van verhindering om aan een wedstrijd of aan de training deel te nemen of om als reserve aanwezig te zijn, moet minimaal 24 uur van te voren kennis worden gegeven aan de trainer of de coach. Wegblijven zonder deze kennisgeving kan worden bestraft. De straf wordt door de coach opgelegd. Art. 30   Alle leden zijn VERPLICHT de trainingsavonden bij te wonen en zich stipt aan de aanwijzingen van de trainer te houden.

  Hoofdstuk 7

  SLOTBEPALINGEN Art.31    Wordt een team of een andere aan bepaalde wedstrijden deelnemende ploeg c.q. persoon door een der sportbonden beboet, dan kan deze boete door de vereniging worden opgelegd aan de veroorzaker. Wordt een bepaalde persoon beboet door de NeVoBo wegens wangedrag voor, tijdens of na een wedstrijd dan zal de opgelegde boete volledig moeten worden betaald door de betrokken persoon. De eventuele procedurekosten van een strafzaak zijn ook voor rekening van de betrokkene. Art. 32   De bestuursleden en commissieleden worden de kosten, in het belang van de vereniging gemaakt, vergoed. Ook de overige leden en begunstigers worden deze kosten vergoed, mits de geldigheid ervan door het bestuur erkend wordt. Art. 33   leder lid verplicht zich bij toetreding een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement aan te schaffen, tegen een door het bestuur te bepalen bedrag. Art. 34   In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. EINDE