• STATUTEN van de volleybalclub Intermezzo te Middelharnis versie 1979

   

  Op 22 november 1979 zijn door onze voorzitter en notaris J.W. Hempenius de statuten van onze vereniging, Intermezzo, vastgelegd in een notariële akte. Deze statuten zijn goedgekeurd op 13 oktober 1979 door de algemene ledenvergadering. Onderstaand een onverkorte afdruk van alle artikelen opgenomen in de akte. NAAM EN ZETEL

  Artikel 1

  De vereniging draagt de naam “INTERMEZZO". Zij is gevestigd te Middelharnis en hierna te noemen "de vereniging”.

  Artikel 2

  1. De vereniging is opgericht te Middelharnis op vier oktober negentienhonderd vijf en zestig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met één en dertig juli van het daarop volgende jaar.

  Artikel 3

  De vereniging stelt zich tot doel:

  1. Het beoefenen van de volleybalsport.
  2. Het gezellig verkeer der leden bevorderen.
  3. Het bieden van ontspanningsmogelijkheden.
  4. Het eventueel laten verschijnen van een clubblad.

  Artikel 4

  Zij tracht dit doellangs wettige weg te bereiken en wel door, voor wat betreft artikel 3 sub.a:

  1. Het uitkomen van een of meerdere ploegen in competitieverband.
  2. Het uitschrijven van, of het deelnemen aan vriendschappelijke tournooien.
  3. Het houden van oefenwedstrijden.
  4. Het maken van propaganda voor de volleybalsport in het algemeen.

  Het in artikel 3 sub.b en c genoemde doel wordt nagestreefd door het houden van gezellige bijeenkomsten, filmavonden en eventuele andere wettige middelen, welke voor dit doel bevorderlijk zijn. Ook andere geoorloofde middelen, die door de algemene vergadering geacht worden tot bevordering van het in artikel 3 aangegeven doel te kunnen leiden, kunnen worden aangewend. LEDEN

  Artikel 5

  1. De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en begunstigers.
  2. Gewone leden zijn zij, die voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
  3. Jeugdleden zijn zij, die voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
  4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging dan wel jegens de volleybalsport in het algemeen door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.
  5. Begunstigers zijn zij, die zich jegens de vereniging verbonden hebben tot het storten van een bijdrage en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
  6. Als gewoon lid en jeugdlid kan men worden toegelaten door een verzoek dienaangaande bij het bestuur in te dienen. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating informeert het bestuur bij de eerstvolgende gelegenheid de algemene ledenvergadering over haar beweegredenen. De algemene ledenvergadering kan alsnog tot toelating besluiten.
  7. Ereleden worden op voorstel van het bestuur of van een tiende gedeelte van de tot stemmen gerechtigde leden voorgedragen en op de algemene vergadering met tweederde van het aantal stemmen benoemd.
  8. Begunstiger wordt men door aanmelding bij het bestuur, dat over toelating beslist. Bij niet-toelating informeert het bestuur bij de eerstvolgende gelegenheid de algemene ledenvergadering over haar beweegredenen. De algemene ledenvergadering kan alsnog tot toelating besluiten.

  Artikel 6

  1. Als gewoon lid en jeugdlid kan men worden toegelaten door een verzoek dienaangaande bij het bestuur in te dienen. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating informeert het bestuur bij de eerstvolgende gelegenheid de algemene ledenvergadering over haar beweegredenen. De algemene ledenvergadering kan alsnog tot toelating besluiten.
  2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur of van een tiende gedeelte van de tot stemmen gerechtigde leden voorgedragen en op de algemene vergadering met tweederde van het aantal stemmen benoemd.
  3. Begunstiger wordt men door aanmelding bij het bestuur, dat over toelating beslist. Bij niet-toelating informeert het bestuur bij de eerstvolgende gelegenheid de algemene ledenvergadering over haar beweegredenen. De algemene ledenvergadering kan alsnog tot toelating besluiten.

  SCHORSING

  Artikel 7

  Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste twee maanden, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen, die het belang van de vereniging in ernstige mate schaden. Het bestuur brengt betrokkene per aangetekend schrijven op de hoogte van de schorsing. Gedurende de periode van schorsing vervallen de rechten, maar niet de plichten voortvloeiend uit het lidmaatschap.

  Artikel 8

  De betrokkene kan binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving van schorsing in beroep komen bij de Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 19, die binnen vier weken uitspraak doet. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft betrokkene geschorst. BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

  Artikel 9

  1. Het lidmaatschap eindigt door :
   1. de dood van het lid
   2. opzegging van het lid
   3. opzegging door de vereniging
   4. ontzetting
  2. Opzegging door het lid geschiedt door kennisgeving aan het verenigings-secretariaat.
  3. Opzegging door de vereniging vindt plaats wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.
  4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat de betrokkene ten spoedigste schriftelijk op de hoogte stelt van het besluit onder opgaaf van redenen. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving kan de betrokkene in beroep gaan bij de Commissie van Beroep, die binnen vier weken uitspraak doet. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.

  GELDMIDDELEN

  Artikel 10

  1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit : kontributie van de gewone leden en jeugdleden, uit de bijdragen van de begunstigers, uit verkrijging krachtens erfstellingen, legaten en schenkingen, uit subsidies en tenslotte uit andere toevallige baten.
  2. De hoogte van de kontributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

  BESTUUR

  Artikel 11

  1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen. Hiervan moet de meerderheid meerderjarig zijn. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
  2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de gewone leden benoemd.
  3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.
  4. De bestuursleden treden om de drie jaar of volgens een door het bestuur op te maken rooster af. Allen zijn terstond herkiesbaar.
  5. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen.
   1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
   2. Voor het beschikken over bank- en/of girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.

  Artikel 12

  1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
  2. Voor het beschikken over bank- en/of girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.

  ALGEMENE VERGADERINGEN

  Artikel 13

  1. Binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering)gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen jaar gevoerd bestuur.
  2. De kascommissie, ingesteld conform het bepaalde in artikel 14 lid 2 brengt de vergadering verslag uit van haar bevindingen. De kascommissie heeft recht op inzage van alle door haar gewenste stukken van de vereniging. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag strekt het bestuur tot decharge.
  3. Behalve de in artikel 13 genoemde jaarvergadering kan het bestuur nog meerdere algemene ledenvergaderingen bijeen roepen en wel bij voorkeur in de maanden maart of april.
  4. Op de agenda van deze vergadering zal in elk geval staan de behandeling van de begroting, het vaststellen van de contributie en benoemen van de kascommissie.
  5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van twee weken. De bijeenroeping vindt plaats door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.

  Artikel 14

  1. Behalve de in artikel 13 genoemde jaarvergadering kan het bestuur nog meerdere algemene ledenvergaderingen bijeen roepen en wel bij voorkeur in de maanden maart of april.
  2. Op de agenda van deze vergadering zal in elk geval staan de behandeling van de begroting, het vaststellen van de contributie en benoemen van de kascommissie.

  Artikel 15

  1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van twee weken. De bijeenroeping vindt plaats door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. Bij de convocatie worden tevens de agendapunten vermeld.
  2. Bovendien is het bestuur gehouden een algemene vergadering bijeen te roepen, wanneer tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het inbrengen van eentiende der stemmen van het totaal aantal stemgerechtigde leden, daartoe een verzoek indient. Deze vergadering wordt binnen vier weken na een daartoe strekkend verzoek gehouden. Indien aan het verzoek tot bijeenroepen binnen veertien dagen na binnenkomst van dat verzoek door het bestuur geen gevolg is gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur een algemene ledenvergadering bijeenroept.

  Artikel 16

  1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering.
  2. De gewone leden hebben stemrecht. Jeugdleden, die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt hebben geen stemrecht.
  3. Ereleden hebben een adviserende stem, tenzij zij tevens gewoon lid zijn. Begunstigers hebben geen stemrecht.
  4. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.
  5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
  6. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de volstrekte meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Heeft niemand die meerderheid verkregen dan wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is vervolgens degene gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
  7. Onder stemmen in deze statuten worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het lid ondertekende stemmen.

  Artikel 17

  De voorzitter leidt alle vergaderingen. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door een ander bestuurslid.

  Artikel 18

  Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies. Deze staan onder toezicht van het bestuur met uitzondering van de Commissie van Beroep. COMMISSIE VAN BEROEP

  Artikel 19

  In de jaarvergadering benoemt de algemene ledenvergadering een Commissie van Beroep, op voordracht van het bestuur. De Commissie van Beroep bestaat uit minimaal drie personen. STATUTENWIJZIGING

  Artikel 20

  Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene ledenvergadering, waar tenminste tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn en waar een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen zich voor de wijziging verklaren. Het voorstel tot statutenwijziging wordt bij afschrift, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen tenminste vijf dagen voor de dag van de vergadering op een daartoe geschikte plaats ter inzage voor de leden gelegd.

  Artikel 21

  Is het in artikel 20 genoemde quorum niet aanwezig, dan wordt binnen acht dagen een nieuwe vergadering uitgeschreven, uiterlijk te houden dertig dagen na de eerste vergadering, waar tot statutenwijziging kan worden besloten met een meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.

  Artikel 22

  1. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
  2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten te deponeren op het kantoor van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

  Artikel 23

  In gevallen, waarin de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

  Artikel 24

  1. Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan dan nadat op een daartoe belegde algemene ledenvergadering tenminste tweederde van de tot stemmen gerechtigde leden in een vergadering, waarin tenminste drievierde van de tot stemmen gerechtigde leden aanwezig is, zich daarvoor heeft uitgesproken.
  2. Bij gebreke van het quorum geldt het bepaalde in artikel 21, zij het dan met betrekking tot de ontbinding.
  3. Het bestuur is belast met de liquidatie van de vereniging. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor een door de algemene ledenvergadering te bepalen doel.

  Artikel 25

  1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven over het lidmaatschap, de contributie-inning, de werkzaamheden van het bestuur, strafprocedures, het instellen van commissies, de vergaderingen en alle andere onderwerpen, waarvan de regelen haar gewenst voorkomen.
  2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die strijdig zijn met de wet of met de statuten.
  3. Wijziging van het huishoudelijk reglement vindt plaats met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, waarbij artikelsgewijs wordt gestemd.

  EINDE