• Veilige sportomgeving

  1. Inleiding

  De NeVoBo stimuleert verenigingen dat er beleid wordt gemaakt om een veilige sportomgeving voor haar leden te creëren en daarmee samenhangend het aanstellen van een Vertrouwenspersoon. In het beleid Ongewenst omgangsvormen van VC Intermezzo wordt achtereenvolgens ingegaan op de definities, de gedragsregels en vertrouwenspersoon. 

  2. Definities

  Wanneer men vormen van aandacht als negatief ervaart of er last van heeft, wordt gesproken over ongewenste omgangsvormen. Ook als iemand er ‘niets’ mee bedoelt of als men zich er niet van bewust is dat de aandacht niet welkom is, spreken we van ongewenste omgangsvormen. Ongewenste omgangsvormen kunnen op diverse manieren plaatsvinden. We onderscheiden de volgende vormen, waarvan in de praktijk veelal combinaties voorkomen:

  • (Seksuele) intimidatie: ongewenste (seksuele) toenadering in de vorm van verzoeken om (seksuele) gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag.
  • Agressie en/of geweld: het pesten, psychisch of fysiek lastig vallen, bedreigen of aanvallen van anderen.
  • Discriminatie: het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur en/of burgerlijke staat etc.

  3. Gedragsregels leden VC Intermezzo

  De in 2004 door NOC-NSG opgestelde gedragsregels zijn door de NeVoBo overgenomen en deze gelden hiermee ook voor alle trainers, begeleiders, coaches, leden en overige betrokken bij volleybalclub Intermezzo.

  1. Zorg voor en draag bij aan een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te bewegen).
  2. Onthoud je ervan een ander te bejegenen op een wijze die de ander in zijn/haar waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van doordringt dan nodig en/of gewenst is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  3. Onthoud je van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie.
  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. Onthoud je van seksueel getinte verbale intimiteiten.
  6. Ga tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect met elkaar om en met de ruimten waarin men zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  7. Geef geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.

  Aanvullend op bovenstaande gedragsregels gelden de volgende regels voor de trainers, coaches en andere vormen van begeleiders:

  1. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  2. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
  3. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de sporter worden nageleefd.
  4. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
  5. Op advies van en navolging op de regels binnen de NOC-NSF stelt VC Intermezzo dat alle jeugdtrainers per 1 januari 2016 een ‘VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) moeten kunnen openleggen. 

  5. Aanname beleid nieuwe vrijwilligers

  Nieuwe vrijwilligers die (veelvuldig) in contact kan komen met de jeugd worden de volgende beleidsregels gevolgd.

  1. Er zal een kennismakingsgesprek worden gehouden met de nieuwe vrijwilliger, door het bestuur en ook met de betreffende ouders van de jeugdleden waarmee hij/zij in aanraking kan komen.
  2. Er wordt actief gevraagd naar referenties bij andere organisaties waar hij/zij vrijwilliger en/of werkzaam is geweest.
  3. Een VOG is een verplicht document wat getoont moet kunnen worden door de nieuwe vrijwilliger. Zonder VOG, geen vrijwilliger bij V.C. Intermezzo.
  4. De nieuwe vrijwilliger wordt direct lid van de NeVoBo. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond.
  5. Iedere vrijwilliger wordt gewezen op het Beleid Veilige Sportomgeving van V.C. Intermezzo, dus ook de nieuwe vrijwilligers. Er wordt op toegezien dat er kennis wordt genomen van het beleid door de nieuwe vrijwilliger.

  6. Behoud van bestaande vrijwilligers

  Voor de huidige bestaande vrijwilligers die (veelvuldig) in contact kan komen met de jeugd worden de volgende beleidsregels gevolgd.

  1. Er zal een informatief gesprek worden gehouden met de vrijwilliger door het bestuur.
  2. Een VOG is een verplicht document wat aangevraagd moet worden door de vrijwilliger. Zonder VOG, geen vrijwilliger bij V.C. Intermezzo. Iedere 3 jaar wordt het VOG opnieuw gevraagd aan de vrijwilligers.
  3. De nieuwe vrijwilliger is lid van de NeVoBo. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond.

  7. Vertrouwenspersoon

  De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen VC Intermezzo het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot Ongewenste omgangsvormen. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur en alle vormen van begeleiding gerelateerd aan de VC Intermezzo. Gesprekken met de VCP zijn vertrouwelijk*1. VC Intermezzo heeft een passend functieprofiel opgesteld waaraan de VCP moet voldoen gebaseerd op de taakomschrijving van de NOC NSF. De belangrijkste punten hieruit zijn de eigenschappen van de VCP, de taken van de VCP en de randvoorwaarden.

  De VCP van VC Intermezzo moet iemand zijn die midden in de samenleving en de vereniging staat, algemeen bekend is binnen de vereniging danwel toegankelijk en eenvoudig te benaderen.

  De VCP is het eerste aanspreekpunt op het gebied van Ongewenste omgangsvormen en draagt zorg voor de opvang, begeleiding en ondersteuning van de persoon die hem/haar benadert. De VCP is verantwoordelijk voor het analyseren van meldingen en het voorstellen van oplossingen danwel advies geven eventueel met doorverwijzing naar professionele hulpverleners en/of andere instellingen. De VCP doet geen onderzoek, velt geen oordeel en staat ‘naast het slachtoffer’. De VCP moet zich onafhankelijk opstellen.

  Randvoorwaarden aanstellen VCP:

  • De VCP mag geen bestuurslid zijn (onafhankelijkheid);
  • Niet inhoudelijk betrokken zijn (recent geweest) bij procedures;
  • Er mag geen kwalificatie aan de VCP hangen (‘onbesproken gedrag’).

  Elke 3 jaar bepaalt het bestuur de invulling van de VCP binnen VC Intermezzo. De VCP heeft een onafhankelijke positie en geniet daarin bescherming van het bestuur van VC Intermezzo.

  *1 Vertrouwelijkheid kan alleen worden opgeheven indien er sprake is van inbreuk op het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de VCP en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken. Dit kan zich vooral voordoen indien sprake is van een concreet ernstig incident van seksuele intimidatie of ander ongewenste omgangsvorm. De VCP zal in alle gevallen dat hij/zij op welke wijze dan ook kennis neemt van een incident dit geanonimiseerd met het bestuur moeten bespreken. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden terwijl het bestuur kan beoordelen of en hoe zij moet handelen.